Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Onze missie

Het dorpshuis is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn wil bevorderen van de inwoners van met name Steyl. Het dorpshuis wil bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare bewoners. Het bestuur van Het dorpshuis gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt. Het dorpshuis geeft je de ruimte. Het dorpshuis wil de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten. Het dorpshuis wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn voor diverse (groepen van) wijkbewoners. Een voor jong en oud bekende centrale plek, die naast gelegenheid tot sociaal contact voor eenieder een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden biedt. Het dorpshuis wil een huis zijn dat zekerheid biedt aan mensen die daaraan behoefte hebben, zodat Het dorpshuis voor hen een centrale plek kan zijn in hun leven.

Vrijwilligers kunnen van alle leeftijden zijn. Voor deze groep is een apart vrijwilligersbeleid geformuleerd

Activiteiten

Ons dorpshuis kent vijf soorten activiteiten:

 1. Inloopfunctie
 2. Welzijnsactiviteiten
 3. Recreatie
 4. Educatie en voorlichting
 5. Verhuur ruimtes

 Visie: (waar gaan we voor):

 1. Faciliteren.

Het dorpshuis biedt ruimte voor een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod met ontmoetingen, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten van bewonersinitiatief uit Steyl. Het dorpshuis brengt buurtinitiatieven bij elkaar en organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning;

 1. Verhuren.

Binnen het pand van het dorpshuis is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren, waardoor leden en anderen (individuen) elkaar kunnen ontmoeten. Het dorpshuis hanteert de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne, klantvriendelijkheid en heeft tegelijkertijd een lage drempel voor toegankelijkheid. Het doel is om in 2024 een complete bezetting te bereiken van het gebouw, met maatschappelijke huurders en het volop benutten van alle de drie ruimtes in van het gehuurde gedeelte van het pand;

 1. Maatschappelijk actief.

Het dorpshuis werkt actief samen met andere ontmoetingscentra en maatschappelijke organisaties in de wijk. Zij doet dit in een maatschappelijk samenwerkingsverband rondom een aantal duidelijk omschreven doelen. Hierin is het dorpshuis een belangrijke initiatiefnemer;

 1. Verbindend.

Voor vrijwilligers biedt Het dorpshuis een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Ook hiervoor geldt: Het dorpshuis geeft je de ruimte. Het dorpshuis bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve buurtgenoten vanuit verschillende achtergronden en kwaliteiten voor het uitvoeren van beheer en van overkoepelende activiteiten;

 1. Financieel gezond.

De exploitatie (huur, gas, water, stroom, internet en onderhoud aan het gebouw) wordt mogelijk gemaakt met de door gemeente vrijgemaakte subsidie in Juli 2022 voor de komende 5 jaar

Het doel is om via  partnerorganisaties, maatschappelijke en commerciële verhuur, omzet vanuit verkoop koffie, thee, frisdranken, subsidie van gemeente Steyl en projectsubsidies van fondsen de exploitatie dekkend te krijgen.

Doelen voor de komende 5 jaar

Voor de komende 5 jaar heeft de dorpsraad de volgende doelen voor het dorpshuis bepaald:

 1. Samen met basisschool de Schalm kijken nar mogelijkheden waar wij gezamelijk initiatieven kunnen ontplooien
 2. De dorpsraad neemt in eerste instantie actief deel en neemt het bestuur van het dorpshuis voor zijn rekening.
 3. Afhankelijk van de bezetting toeneemt wordt actief binnen de gebruikers en vrijwilligers gezocht naar een bestuur (minimaal Voorzitter, secretaris en penningmester).
 4. Binnen 5 jaar moet de dorpsraad zijn ontlast van beheer en richt zich op netwerken, faciliteren en initiëren, en het bestuur neemt de rol over van stabiel beheer, voldoende bezetting
 5. Het beleid van het dorpshuis is erop gericht om als organisatie in principe kostendekkend te werken. Hierbij houdt het dorpshuis wel rekening met de betaalbaarheid en toegankelijkheid voor de deelnemers. De diensten en activiteiten van het dorpshuis zijn gericht op deelnemers wonende in Steyl.
 6. Het beheer van het dorpshuis wordt gedaan door vrijwilligers, onder de supervisie van de Dorpsraad, met een afdoende en optimale begeleiding van de vrijwilligers en
 7. Het dorpshuis is optimaal bezet met verhuur van ruimtes, en aanbod van activiteiten die aansluiten bij missie en visie;
 8. De beheergroep draagt zorg dat
  1. Goed overleg met de school
  2. alle beheersregels worden nageleefd;
  3. Huurcontracten beheer
  4. Onderhoud inventaris
  5. Klaarzetten spullen voor de gebruikers
  6. Evt Koffie, thee
  7. Inventaris drank en eten (laatste indien van toepassing)
  8. Drankautomaat
  9. Sleutel en alarm beheer
  10. Calamiteiten buiten dagelijks onderhoud
  11. Verwarming aan of uit
 9. Na 5 jaar moet de exploitatie van het dorpshuis duurzaam zijn gefinancierd en financieel gezond, er is een ruime reservebuffer die nodig is voor mindere tijden;
 10. Het dorpshuis heeft een goed lopend en succesvol inhoudelijk samenwerkingsverband opgezet met organisaties, buurtinitiatieven en professionele maatschappelijke organisaties in de buurt om eenzaamheid te verminderen van kwetsbare buurtgenoten.

Strategie om de gestelde doelen voor de komende 5 jaar te realiseren worden de volgende strategische speerpunten bepaald:

 1. Versterken van het intern beheer (uitbreiding formatie met subsidie van gemeente);
 2. Interne verbeteringen aan het gebouw;
 3. Ruimte creëren voor het bestuur (van beheer naar ontwikkelen – minder belast met pure uitvoeringstaken, meer bezig met netwerken en verbinden van lokale belangengroepen, heldere afbakening van bestuurstaken, zo nodig gepaard aan uitbreiding van het aantal bestuursleden);
 4. Het versterken van de zichtbaarheid van het dorpshuis in de buurt
 5. iedereen moet de weg kunnen vinden naar het dorpshuis en weten wat het dorpshuis is
 6. Ontwikkelen van een communicatiestrategie via FB, Instagram, Website;
 7. Het ontwikkelen van een samenwerkingsverband met initiatieven en organisaties (inhoudelijke verkenning, gesprekken en mogelijke samenwerking met organisaties en initiatieven in de buurt om tot een programma van activiteiten te komen (waaronder Sociaal Wijkteam e.a.);
 8. Het versterken van financiële positie van det dorpshuis (realiseren van projectsubsidies voor concrete activiteiten, uitbreiding subsidieovereenkomst met gemeente, concrete afspraken met bijv. VKKL, SMAV over financiering van maatschappelijke rol vanuit beschikbaar budget, vergroten van de inkomsten uit verhuur ruimtes);
 9. Uitbreiden van het netwerk van vrijwilligers (kwalitatief: hoger niveau vrijwilligers en kwantitatief: meer vrijwilligers met optimale training en begeleiding

Communicatie

Het dorpshuis geeft bekendheid aan de eigen organisatie, de activiteiten en andere wetenswaardigheden via o.a. de website, persberichten en het uitbrengen van een jaarkalender. Het bestuur vergadert ten minste 4 x per jaar met deelname van leden van de dorpsraad. Daarnaast overlegt het bestuur tenminste 1 x per jaar met de vrijwilligers. In deze bijeenkomst wordt enerzijds de afgelopen periode geëvalueerd en anderzijds het komend jaarprogramma besproken.

We hebben de volgende bouwstenen:

Drink, eet & ontmoet

 • (Laagdrempelig) Ontmoeten in een huiselijke plek
 • Koffie en thee met een koekje
 • Samen koken, samen aan tafel (denk hierbij aan soep, of broodje knak, cake bakken)

Leuke dingen doen

 • Ruimte voor buurtactiviteiten en –initiatieven
 • Ruimte voor verenigingen
 • Samen of alleen
 • Leuke dingen doen in Steyl kan ook buiten het dorpshuis

Leren & Ontwikkelen

 • Training & scholing
 • Nieuwe vormen van (collectieve) dagbesteding
 • Werken aan je herstel, opleiding ervaringswerk, samen redzaamheid
 • Leren/werken
 • Cursussen (muziek, sport, dans, taal, naailes, weerbaarheid)

Zorg voor elkaar/Samenredzaamheid

 • We zijn een goede buur: hebben tijd voor een goed gesprek, een luisterend oor, een helpende hand om iemand of een groep verder te brengen
 • Signaleringsfunctie & samenwerking met zorg- & welzijnsprofessionals in de wijk.
 • ‘Wegwijzer’ – info en steunpunt voor bewoners
 • We zoeken de samenwerking met projecten als Deelgenoten, Repair Café, vrijwilligerspool ONS welzijn en SamSam (onderdeel wijkwebsite) die diensten aanbieden aan bewoners. Denk aan kleine klusjes doen, boodschappen, groenonderhoud, repair café. We werken waar mogelijk samen door het aanbieden van vrijwilligers- en of leer/werkplekken binnen Wij(k)huis de Haard.

Broedplaats

 • Ruimte voor nieuwe ideeën & mogelijk maken
 • Verbinden vraag & aanbod

Leuke dingen doen – samen of alleen

De steylenaren en wijkorganisaties geven samen invulling aan de programmering van het dorpshuis. Bij het programmeren, staat het bieden van een passend en aansprekend aanbod aan een zo groot en divers mogelijke groep steylenaren bovenaan. Verenigingen met hun eigen leden maken muziek, zingen, biljarten, kaarten, spelen toneel. Bewoners die zelf een activiteit starten, naaien, schilderen, kaarten, jeux de boules, puzzelen of helpen in de tuin. Beroepskrachten en vrijwilligers die sport, Nederlandse taalles, en creatieve workshops aanbieden.

We maken slimme verbindingen tussen organisaties en tussen bewoners zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars aanbod. We horen wat er nog nodig is voor de wijk. Waar ligt de behoefte.

We weten dat er een grote vraag onder van niet-nederlanse origiene ouderen is om een fijne plek te hebben om te ontmoeten, om dagactiviteiten te doen, hulp te krijgen bij vragen en waar iemand de eigen taal spreekt omdat het Nederlands spreken door het ouder worden moeilijker wordt.

Of jongeren die niet echt een alternatief hebben om naar toe te gaan. We gaan met hen in gesprek en zoeken de samenwerking met bewoners en partijen in de wijk omdat we samen meer kunnen bereiken.
We beperken ons niet tot het dorpshuis. Vanuit onze visie willen we ook bijdragen aan de leefbaarheid in Steyl. Dat betekent dat we ook naar buiten bewegen. We zouden samenwerking met partners (Incluzio, Jeugdwerk, andere gemeenschapsaccomondaties) Samen blijven we in beweging om initiatieven van onderop mogelijk te maken en aan te blijven sluiten bij de veranderende behoefte van de wijk.

Met plezier leren & ontwikkelen

We willen ons richten om een plek te zijn waar we bijdragen aan groei, aan ontwikkeling, aan leren, aan grenzen verleggen en je eigen ontwikkeling.
We denken hierbij aan verschillende cursussen en trainingen voor bewoners. Dat kan variëren van Nederlandse Taalles voor nieuwe Nederlanders, een training budgettering, trainingen gericht op herstel en weerbaarheid, tot fiets en verkeerslessen of naailessen.

We hopen met een grote pool van vrijwilligers waarvoor, als ze dat willen, een scala aan mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei is. Stagiaires zijn ook welkom waarbij we wel waken dat we voldoende begeleiding kunnen bieden naast de begeleiding die ze op school al krijgen.
In de toekomst bieden we ook leer/werkplekken aan. Voorwaarde is dat we rust en structuur hebben.

Neem contact met ons op