Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Huisregels Stichting Dörpshóes Rochus in/op Steyl

 1. Bepalingen
 1. Stichting: Stichting Dorpsraad in/op Steyl.
 2. Bestuur: De bestuursleden van de Stichting Dorpsraad in/op Steyl.
 3. Lokaliteit: Het Dörpshóes is onder verdeeld in ruimtes genaamd:

de Hóeskamer, de Sjtraevelkamer en de Sjpraekkamer en verder de sanitaire faciliteiten.

 1. Adres: Sint Sebastianusstraat 10, 5935 AX te Steyl.
 1. Verhuur:

Verhuur is alleen mogelijk per uur en/of dagdeel. (3 uur)

Deze worden ingedeeld van 09:00-12:00, 13:00-17:00 en 19:00-22:00.

Huurcontracten kunnen op jaarbasis alsmede op incidentele basis worden afgesloten.

Huur: (onderstaande huur is per lokaal)

Klantgroep/activiteit Huurprijs/uur Huurprijs dagdeel = 3 uur
Commerciële activiteit/partij € 12,= € 30,=
Vereniging/maatschappelijk € 6,= € 15,=
Vrijwilligers/burgerinitiatief Geen huur Geen huur

 

Huur Sjpraekkamer:

Klant/groep /activiteit Huurprijs dagdeel € 3,=
Vrijwilligers/burgerinitiatief Géén huur

 

(huur kan digitaal overgemaakt worden via onze Penningmeester)

 1. Openingstijden:

Het Dörpshóes is de gehele week geopend van 9:00-22:00, eea onder voorbehoud en in overleg vast te stellen.

Openingstijden kunnen worden aangepast door het bestuur of met de beheerder indien nodig.

Het Dörpshóes is gesloten voor vaste huurders op de volgende dagen:

 

Gesloten op Rochus
Oudjaar x
Nieuwjaar x Tussen Kerst en Nieuwjaar
Eerste Kerstdag x
Tweede Kerstdag x
Vastelaovend x
Eerste Paasdag x
Tweede Paasdag x
Eerste Pinksterdag x
Tweede Pinksterdag x
Koningsdag x
Hemelvaartsdag x
Bevrijdingsdag x Vrijdag na Hemelvaart
Bouwvakantie x 5 weken rond en tijdens de bouwvak
Pakjesavond x 5 december

Incidentele huur zoals evenementen tijdens deze dagen is wel mogelijk.

 1. Gebruik:

Het Dörpshóes mag alléén worden gebruikt door volwassenen of jongeren onder begeleiding van een volwassene.

De huurder is aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden waaronder de ruimte is verhuurd.

 1. Omgeving:

De huurder(s) en / of organisator(en) van evenementen die in het Dörpshóes plaatsvinden zijn verplicht om alle noodzakelijke acties te ondernemen ter voorkoming van alle mogelijke hinder voor de omgeving en omwonenden van het Dörpshóes.

 1. Roken:

Het Dörpshóes is gevestigd in het gebouw van Basisschool De Schalm.

Wettelijk geldt er een rookverbod in het gehele gebouw.

Roken is derhalve niet toegestaan, noch in, noch op het terrein buiten het gebouw.

Boetes e.d. ten gevolge van een overtreding van deze wet worden verhaald op de overtreder, zijnde de huurder dan wel de organisator van de op dat moment in het Dörpshóes gehouden activiteit.

 1. Betreding:

De huurder dient te allen tijde bestuursleden of door het bestuur aangewezen personen tot het Dörpshóes en gehuurde ruimte(s) toe te laten.

 1. Toegang:

De gebruikers dienen gebruik te maken van de toegangsdeuren die door de beheerder worden aangewezen.

Het openen en sluiten van het gebouw, de bediening van de verlichting en verwarming is uitsluitend aan de beheerder of een daarvoor door het bestuur of beheerder aan te wijzen persoon voorbehouden.

De huurder houdt zich aan de tijden welke in de huurovereenkomst van de lokaliteit zijn aangegeven.

Bij niet naleving daarvan kan de huurprijs door het bestuur worden aangepast.

 1. Basisschool De Schalm:

Betreden van de school De Schalm en/of kinderopvang Spring via het Dörpshóes is niet toegestaan tenzij er toestemming is verleend door de beheerder van de school.

 1. Onderverhuur:

Zonder toestemming van het bestuur is onderverhuur van de gehuurde ruimtes in het Dörpshóes of het aan derden ter gebruik afstaan, niet toegestaan.

 1. Gebruikers ruimtes:

De gebruikers zorgen zelf voor het klaar zetten van de benodigdheden en voor het opbergen/terugzetten ervan na afloop van het gebruik.

Hetzelfde geldt voor het (ver)plaatsen en wegbrengen van de stoelen en tafels.

De beheerder de benodigdheden, stoelen en tafels dienen teruggezet te worden op de plek waar ze bij aanvang van gebruik stonden.

De huurder zorgt dat de gehuurde ruimte schoon wordt achtergelaten.

Tevens is het niet toegestaan de ruimtes te (be)schilderen, of op andere wijze (bijv. graffiti) de ruimtes aan te passen. Ook mogen er geen flyers ed opgehangen worden niet met punaises maar ook niet met plakband of iets dergelijks.

 1. Gebruik ruimte(s):

Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in het Dörpshóes.

Het is verder niet toegestaan alcohol, frisdranken, koffie, thee en dergelijke zelf mee te nemen en te nuttigen.

De beheerder mag ten alle tijde besluiten het geluidsvolume aan te passen om zo verstoring in de andere ruimte of spreekkamer te voorkomen.

 1. Keukenfaciliteiten:

Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan gebruik te maken van de beperkte keukenfaciliteiten in de ruimte genaamd De Höeskámer.

 1. Verwijdering en plaatsen van voorwerpen:

Zonder toestemming van de beheerder mogen geen toestellen of voorwerpen uit het gebouw worden verwijderd.

Indien het bestuur toestemming heeft verleend tot het plaatsen van voorwerpen in de gehuurde ruimte of het Dörpshóes, aanvaardt het bestuur daarvoor géén enkele aansprakelijkheid.

 1. Betreding andere niet gehuurde ruimten:

Het is niet toegestaan andere lokaliteiten te betreden/gebruiken dan die welke in de huurovereenkomst zijn genoemd.

Uitgezonderd zijn de ruimtes die noodzakelijkerwijze (gang en toiletfaciliteiten) betreden dienen te worden om het verhuurde lokaal te kunnen gebruiken.

 1. Consumpties:

Niemand is verplicht tot het gebruik van consumpties bij het gebruik of bezoek van het Dörpshóes. Echter is het verboden zelf consumpties mee te nemen of te verkopen, tenzij dit door het bestuur is toegestaan.

De tarieven van de consumpties worden vastgesteld door het bestuur en zijn als volgt vastgesteld:

Consumpties: (er alleen middels pinnen worden betaald) 

 • Kop koffie/thee 1,=       
 • Blikje fris € 1,50                                  
 • Glaasje water gratis 
 • Er mag géén alcohol of eigen drank gebruikt worden.
 1. Fietsen, motorrijwielen en auto’s:

Het is niet toegestaan fietsen in het gebouw te plaatsen.

Er zijn meerdere gebruikers van het gebouw en het terrein daaromheen. Oa kinderopvang Spring. Ivm de veiligheid van de kinderen dienen fietsen ’s ochtends tot 12.30 uur niet achter het hek gestald te worden ook al is de poort geopend en spelen er géén kinderen.

Als er wel kinderen spelen achter het hek geldt: “kinderen buiten-> hoofdingang gebruiken”. Dan dient men dus gebruik te maken van de hoofdingang van de school om naar Rochus te gaan.

Stal fietsen ed in de ochtenduren tot 12.30 uur in de fietsenstalling bij de school.

‘s middags, ’s avonds en in de weekenden kan er wel gebruik gemaakt worden van de fietsenstalling achter het hek.

 1. Aanvraag incidentele huur ruimte:

Indien de huurder gebruik maakt van een incidenteel gehuurde ruimte dient hij daarover tenminste twee werkdagen vóór de aanvang van de huurovereenkomst en vooralsnog niet op zaterdag of zondag, bericht te geven.

Indien de huurder géén gebruik maakt van de ruimte of deze te laat afmeld is de huurder de volle huurprijs verschuldigd.

 1. Huurprijzen:

Het bestuur zal ieder jaar een nieuwe tarievenlijst opstellen en tijdig aan de huurders bekend maken.

Een tarievenaanpassing wordt tijdig, doch uiterlijk 1 maand voor het eind van het jaarcontract, schriftelijk kenbaar gemaakt.

De nieuwe huur is dan verschuldigd per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

 1. Betaling huur:

De verschuldigde huur dient als volgt te worden voldaan:

 • voor incidentele huur:

vooraf, bij een door het bestuur daartoe aan te wijzen persoon, die hiervoor een schriftelijke kwijting zal verlenen.

 • voor contractuele huur:
 • op de wijze zoals in het huurcontract is overeengekomen.
 1. Schade ruimte en/Dörpshóes:

De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de gehuurde ruimte en het Dörpshóes. Iedere schade aan de gehuurde ruimte en het Dörpshóes dient meteen door de huurder ter kennis van het bestuur en/of de beheerder worden gegeven.

Tijdens de uren waarop de het Dörpshóes is verhuurd, is de huurder aansprakelijk voor alle schade, welke aan de gehuurde ruimte ontstaat, indien de schade aan schuld van de huurder is te wijten.

 1. Gebruik apparatuur (digibord):

Zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van de beheerder/bestuur is het niet toegestaan om gebruik te maken van het digibord van het Dörpshóes.

Bedoeld digibord mag zonder toestemming niet ingezet worden door, of gekoppeld worden aan apparatuur, van huurder of door hem ingehuurde derden.

Aan het gebruik van bovenstaande installatie(s) zijn kosten verbonden.

De kosten van gebruik van het Digibord zijn 5,- per  keer.

Schade door ondeskundig gebruik aan voornoemde apparatuur, is ten alle tijden geheel voor rekening van de huurder.

De BUMA Stemra verplichtingen zijn de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers van de in gebruik genomen ruimte(s).

 1. Internet*WiFi

Het eventuele gebruik van WiFi dient men bij de aanvraag voor huur kenbaar te maken.

Men ontvangt dan tijdig de daarvoor benodigde gegevens zoals netwerknaam en wachtwoord.

 1. Eigendom en garderobe:

Noch het Dörpshóes noch het bestuur is aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van huurders of gebruikers. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico.

De materialen, middelen etc., welke eigendom zijn van huurder, zijn niet verzekerd via het Dörpshóes tegen brandschade, diefstal, vermissing of andere calamiteiten.

 1. Betreding Dörpshóes:

Bij komst naar- en het verlaten van het Dörpshóes dienen de bezoekers zich rustig te gedragen. Schoenen dient vrij van vuil te zijn.

 1. Eindiging huurcontract :

De huisregels maken tevens deel uit van het huur contract. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot het beëindigen van het huurcontract.

 1. Ontzegging toegang:

Een persoon of huurder die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft kan door het bestuur (tijdelijk) de toegang tot het Dörpshóes worden ontzegd.

 1. Geschillen:

Geschillen over de uitleg of toepassing van deze huisregels worden beoordeeld en uiteindelijk beslist het bestuur van het Dörpshóes.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, nadat de betrokken partij is gehoord.

Neem contact met ons op

Stichting "Dorpsraad Steyl"
Maasstraat 96
5935 AM Steyl
Tel: 0621843746
info@dorpsraadsteyl.nl